Điều khoản và điều kiện dành cho người dùng nền tảng GK8

Trang này chứa thông tin giải thích các quyền của bạn trong việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty.

Các điều khoản và điều kiện liên quan đến trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang web đôi khi được đăng tải và được đưa vào đây để tham khảo.

1. Định

1.1 Các điều khoản sau đây quy định các điều khoản và điều kiện quản lý việc bạn truy cập và tham gia vào bất kỳ dịch vụ “chơi thật” nào do Công ty cung cấp hoặc gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” theo ngữ cảnh đòi hỏi. Các Điều khoản này nhằm mục đích được đọc cùng với "Quy tắc cá cược", "Chính sách quyền riêng tư" và các Điều khoản và Điều kiện khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và (các) Trang web cũng như Thông tin có trong đó (cùng với "Điều khoản và Điều kiện" ).

1.2 "Trò chơi" nghĩa là hệ thống trò chơi trên Internet có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang web; "Đặt cược" hoặc "đặt cược" vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn ở các cược, trò chơi và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và/hoặc tất cả Dịch vụ được cung cấp trên Trang web;

"Thiết bị" nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để sử dụng (các) Trang web và Dịch vụ;

"Phần mềm" nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến những điều đã nói ở trên) phải được cài đặt trên Thiết bị của bạn để bạn sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ

"Sách thể thao" nghĩa là hệ thống trò chơi trên Internet có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên bất kỳ phần nào của Trang web cũng như tất cả các dịch vụ và hoạt động trò chơi trực tuyến liên quan.

"Dịch vụ" có nghĩa là Phần mềm và Trò chơi cùng nhau

2. Sử dụng Trang web

2.1 Bạn chỉ có thể chơi Trò chơi để kiếm tiền nếu bạn:

a. 18 tuổi trở lên; Và

b. Đã đến độ tuổi mà bạn được quyền chơi Trò chơi một cách hợp pháp ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2.2 Nếu bạn không có quyền, Công ty có quyền:

tôi. ngay lập tức ngăn cản việc bạn tham gia Trò chơi và rút tài khoản của bạn

ii. báo cáo bạn với cơ quan có liên quan.

2.3 Bằng cách chọn hộp bên cạnh "Tôi tuyên bố rằng tôi ít nhất 18 tuổi và tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Công ty" và nhấp vào nút "LƯU VÀ TIẾP TỤC" có liên quan trong quá trình đăng ký, bạn xác nhận và chấp nhận rằng:

TÔI. Bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; Và

ii. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý ("Thỏa thuận") giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

3. Sửa đổi

3.1 Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia Dịch vụ trên hoặc thông qua Trang web và Thiết bị của chúng tôi sau lần xuất bản đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm kiểm tra mọi thay đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi nào như vậy.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách trận đấu, tỷ lệ cá cược và nội dung số, văn bản, đồ họa, video và âm thanh (“Thông tin”) là tài sản của Công ty và người cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

4.2 Bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền tải, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép bằng bất kỳ cách nào hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ cá nhân, trang web hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

4.3 Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên Trang web đều do Công ty và/hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu, cấp phép và/hoặc kiểm soát. Bạn thừa nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng Trang web.

5. Điều khoản sử dụng

Như một điều kiện để sử dụng Dịch vụ, bạn bảo đảm và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc bị cấm bởi và/hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Cụ thể (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và cam kết như một điều kiện cho việc sử dụng Dịch vụ của mình:

Tôi. rằng bạn đang hành động thay mặt cho chính bạn và với tư cách cá nhân của bạn chứ không phải thay mặt cho người khác;

ii. rằng bạn không bị giới hạn bởi năng lực pháp lý hạn chế;

iii. rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là người nghiện cờ bạc;

iv. rằng bạn đủ tuổi hợp pháp từ 18 tuổi trở lên

v. rằng bạn hoàn toàn nhận thức được nguy cơ mất tiền khi sử dụng Dịch vụ;

vi. rằng bạn không sử dụng hoặc giữ tiền có được từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

vii. rằng bạn không thực hiện bất kỳ hoạt động tội phạm, bất hợp pháp hoặc trái phép nào và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn đã mở với chúng tôi liên quan đến hoạt động đó

viii. rằng bạn sẽ không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;

ix. để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn thất lạc, quên hoặc làm mất tên tài khoản hoặc mật khẩu của mình;

x. hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới sự truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn trên và thông qua Trang web và/hoặc Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn bất kể việc truy cập và/hoặc sử dụng đó có được ủy quyền hay biết hay không với bạn hay không;

xi. không sử dụng Trang web, Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào gây cản trở hoạt động của Dịch vụ và Trang web cho những người dùng khác;

xii. không yêu cầu hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác bằng bất kỳ cách nào;

xiii. không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/hoặc Trang web;

xiv. rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và (các) Trang web không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào áp dụng cho bạn từ nơi bạn hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng Thiết bị;

xv. không đăng hoặc truyền đến (các) Trang web và/hoặc tới (các) Thiết bị hoặc tới bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, kích động, nền tảng chủng tộc hoặc dân tộc không phù hợp, nội dung khiêu dâm hoặc tài liệu tục tĩu hoặc bất cứ thứ gì có thể bị coi là tội hình sự;

xvi. rằng bạn không phải là quan chức, giám đốc, nhân viên, chi nhánh hoặc đại lý của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến Công ty, hoặc người thân hay bạn cùng nhà của bất kỳ ai nói trên.

6. Đăng ký và thành viên

6.1 Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn tất việc mở tài khoản và đăng ký thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần tham khảo ý kiến ​​của bạn hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào.

6.2 Bạn tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng sự thật và đầy đủ về mọi mặt bao gồm tên, nguồn tiền của bạn (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ liên quan) và địa chỉ cư trú.

6.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân tiết lộ cho chúng tôi đều được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị luật pháp và quy định hiện hành buộc phải làm như vậy.

6.4 Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng trong phạm vi cần thiết cho việc giải quyết thanh toán.

6.5 Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và/hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

6.6 Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng nhận dạng và độ tuổi để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết thông tin của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về những thay đổi có liên quan.

6.7 Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Theo quyết định riêng của chúng tôi, Công ty có thể thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn cho phép Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ mọi xác minh hoặc kiểm tra danh tính có thể được thực hiện đối với bạn.

Announcement
  • Get latest update in here
  • Welcome to GK8

Điều khoản và điều kiện dành cho người dùng nền tảng GK8

Trang này chứa thông tin giải thích các quyền của bạn trong việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty.

Các điều khoản và điều kiện liên quan đến trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên Trang web đôi khi được đăng tải và được đưa vào đây để tham khảo.

1. Định

1.1 Các điều khoản sau đây quy định các điều khoản và điều kiện quản lý việc bạn truy cập và tham gia vào bất kỳ dịch vụ “chơi thật” nào do Công ty cung cấp hoặc gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” theo ngữ cảnh đòi hỏi. Các Điều khoản này nhằm mục đích được đọc cùng với "Quy tắc cá cược", "Chính sách quyền riêng tư" và các Điều khoản và Điều kiện khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và (các) Trang web cũng như Thông tin có trong đó (cùng với "Điều khoản và Điều kiện" ).

1.2 "Trò chơi" nghĩa là hệ thống trò chơi trên Internet có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang web; "Đặt cược" hoặc "đặt cược" vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn ở các cược, trò chơi và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và/hoặc tất cả Dịch vụ được cung cấp trên Trang web;

"Thiết bị" nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để sử dụng (các) Trang web và Dịch vụ;

"Phần mềm" nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến những điều đã nói ở trên) phải được cài đặt trên Thiết bị của bạn để bạn sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ

"Sách thể thao" nghĩa là hệ thống trò chơi trên Internet có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên bất kỳ phần nào của Trang web cũng như tất cả các dịch vụ và hoạt động trò chơi trực tuyến liên quan.

"Dịch vụ" có nghĩa là Phần mềm và Trò chơi cùng nhau

2. Sử dụng Trang web

2.1 Bạn chỉ có thể chơi Trò chơi để kiếm tiền nếu bạn:

a. 18 tuổi trở lên; Và

b. Đã đến độ tuổi mà bạn được quyền chơi Trò chơi một cách hợp pháp ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2.2 Nếu bạn không có quyền, Công ty có quyền:

tôi. ngay lập tức ngăn cản việc bạn tham gia Trò chơi và rút tài khoản của bạn

ii. báo cáo bạn với cơ quan có liên quan.

2.3 Bằng cách chọn hộp bên cạnh "Tôi tuyên bố rằng tôi ít nhất 18 tuổi và tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Công ty" và nhấp vào nút "LƯU VÀ TIẾP TỤC" có liên quan trong quá trình đăng ký, bạn xác nhận và chấp nhận rằng:

TÔI. Bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này; Và

ii. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý ("Thỏa thuận") giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ

3. Sửa đổi

3.1 Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên Trang web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia Dịch vụ trên hoặc thông qua Trang web và Thiết bị của chúng tôi sau lần xuất bản đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật.

3.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm kiểm tra mọi thay đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi. Công ty sẽ không có nghĩa vụ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi, cập nhật và/hoặc sửa đổi nào như vậy.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho bạn trên (các) Trang web, Dịch vụ và/hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách trận đấu, tỷ lệ cá cược và nội dung số, văn bản, đồ họa, video và âm thanh (“Thông tin”) là tài sản của Công ty và người cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

4.2 Bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, sao chép, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền tải, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép bằng bất kỳ cách nào hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ cá nhân, trang web hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

4.3 Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên Trang web đều do Công ty và/hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu, cấp phép và/hoặc kiểm soát. Bạn thừa nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng Trang web.

5. Điều khoản sử dụng

Như một điều kiện để sử dụng Dịch vụ, bạn bảo đảm và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc bị cấm bởi và/hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Cụ thể (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này), bạn bảo đảm và cam kết như một điều kiện cho việc sử dụng Dịch vụ của mình:

Tôi. rằng bạn đang hành động thay mặt cho chính bạn và với tư cách cá nhân của bạn chứ không phải thay mặt cho người khác;

ii. rằng bạn không bị giới hạn bởi năng lực pháp lý hạn chế;

iii. rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là người nghiện cờ bạc;

iv. rằng bạn đủ tuổi hợp pháp từ 18 tuổi trở lên

v. rằng bạn hoàn toàn nhận thức được nguy cơ mất tiền khi sử dụng Dịch vụ;

vi. rằng bạn không sử dụng hoặc giữ tiền có được từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;

vii. rằng bạn không thực hiện bất kỳ hoạt động tội phạm, bất hợp pháp hoặc trái phép nào và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của bạn đã mở với chúng tôi liên quan đến hoạt động đó

viii. rằng bạn sẽ không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc chúng tôi;

ix. để giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bí mật và được bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn thất lạc, quên hoặc làm mất tên tài khoản hoặc mật khẩu của mình;

x. hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới sự truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn trên và thông qua Trang web và/hoặc Thiết bị dưới tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn bất kể việc truy cập và/hoặc sử dụng đó có được ủy quyền hay biết hay không với bạn hay không;

xi. không sử dụng Trang web, Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào gây cản trở hoạt động của Dịch vụ và Trang web cho những người dùng khác;

xii. không yêu cầu hoặc cố gắng lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác bằng bất kỳ cách nào;

xiii. không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi-rút và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/hoặc Trang web;

xiv. rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và (các) Trang web không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào áp dụng cho bạn từ nơi bạn hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng Thiết bị;

xv. không đăng hoặc truyền đến (các) Trang web và/hoặc tới (các) Thiết bị hoặc tới bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, kích động, nền tảng chủng tộc hoặc dân tộc không phù hợp, nội dung khiêu dâm hoặc tài liệu tục tĩu hoặc bất cứ thứ gì có thể bị coi là tội hình sự;

xvi. rằng bạn không phải là quan chức, giám đốc, nhân viên, chi nhánh hoặc đại lý của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến Công ty, hoặc người thân hay bạn cùng nhà của bất kỳ ai nói trên.

6. Đăng ký và thành viên

6.1 Để đặt cược với Công ty, bạn phải hoàn tất việc mở tài khoản và đăng ký thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần tham khảo ý kiến ​​của bạn hoặc đưa ra bất kỳ lý do nào.

6.2 Bạn tuyên bố và cam kết rằng tất cả thông tin được cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng sự thật và đầy đủ về mọi mặt bao gồm tên, nguồn tiền của bạn (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ liên quan) và địa chỉ cư trú.

6.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân tiết lộ cho chúng tôi đều được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị luật pháp và quy định hiện hành buộc phải làm như vậy.

6.4 Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng trong phạm vi cần thiết cho việc giải quyết thanh toán.

6.5 Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và/hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

6.6 Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng nhận dạng và độ tuổi để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chi tiết thông tin của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về những thay đổi có liên quan.

6.7 Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Theo quyết định riêng của chúng tôi, Công ty có thể thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn cho phép Công ty truy cập, sử dụng và lưu trữ mọi xác minh hoặc kiểm tra danh tính có thể được thực hiện đối với bạn.